Pavērsiens lietā par pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam!

Pavērsiens lietā par pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam

Jēdziens “saistību izpildes vieta” vai “preču piegādes vieta” nav sinonīms jēdzienam “preču saņemšanas adrese. Preču piegādāšanas vieta ir tur, kur puses noteikušas, ka pārdevējam jānogādā prece, lai tādējādi izpildītu līguma nosacījumus.

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas lēmums lietā Nr. CA-2700-14/17

Pieteicējs iesniedza Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā (turpmāk - tiesa) pieteikumu pret uzņēmumu Eiropas maksājuma rīkojumam (turpmāk - pieteikums). Izskatot jautājumus, kuri skar pieteikuma pieņemšanu izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā jāpiemēro Padomes 2000.gada 22.decembra Regula (EK) Nr.44/2001 “Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās”, kura paredz, ka personu, kuras domicils ir kādā dalībvalstī, citā dalībvalstī var iesūdzēt lietās, kas attiecas uz līgumiem, attiecīgās saistības izpildes vietas tiesā. Tiesa nolēma nepieņemt  pieteikumu, norādot,  ka izpildes vieta ir piegādes vieta – Horvātija. Tātad pieteikums būtu jāiesniedz Horvātijas tiesā.

Par tiesas lēmumu pieteicējs iesniedza blakus sūdzību.

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija atcēla tiesa lēmumu, jo tiesa nebija ņēmusi vērā, ka pieteicējs piegādāja uzņēmumam preces saskaņā ar EXW Incoterms nosacījumiem, par ko puses bija iepriekš vienojušās. Tātad pieteicējam preces bija jānodod no rūpnīcas (nodošanas vietas nosaukums), norādītā vietā, kas sakrita ar pieteicēja rūpnīcas adresi.

 

Zvērināta advokāta Raita Tiltiņa birojs pateicas par sadarbību šajā lietā juristei Dr.iur. Baiba Rudevskai un Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojam.

Sazinies ar mums: info@legalsolutions.lv

Seko mums twitter: @legalbirojs

Zvani mums: +371 294 83439, +371 28781081