Darbinieka uzteikums 100.panta piektā daļa

Uzteikuma pamatojuma esamība pēc DL 100.panta piektās daļas, ja vien tas nav saistīts ar DL 29.pantā noteikto atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu, jāpierāda darbiniekam. Darba devējam atbilstoši sacīkstes principam un Civilprocesa likuma 93.panta pirmajai daļai jāpierāda savu iebildumu pamatotība.

 

MEDIĀCIJA - jauns pakalpojums

No šodienas 2015.gada 1.jūlija piedāvājam saviem esošajiem un topošajiem klientiem jaunu pakalpojumu - mediāciju komercstrīdos, darba strīdos, nekustamā īpašuma lietās, ģimenes strīdos, kā arī uzņēmuma iekšējo mediāciju.

Ieguvumi izvēloties mediāciju strīda risināšanā:
+ izmaksas ir vairākas reizes (reizēm pat simtiem reižu) zemākas nekā tiesvedības vai arbitrāžas procesā - nav jāmaksā nodevas, honorāri advokātiem vai citiem pārstāvjiem;
+ procesa ātrums - atsevišķās lietās r...ezultātu iespējams sasniegt dažu dienu laikā;
+ pusēm ir pilnīga izvēles brīvība un puses pašas nosaka procesu un tā noteikumus;
+ pilnīga konfidencialitāte;
+ strīds tiek atrisināts, vienojoties par rezultātu/iem, pretēji tiesas procesam, kur tas tiek eskalēts:
+ rezultāts vienmēr abas puses apmierinās, jo tas nav trešo personu, tiesu vai iestāžu uzspiests.

negatīvie aspekti:
- pusēm pašām būs jāuzņemas atbildība par rezultātu un nevarēs vainu novelt un advokātu un tiesas darbību;
- pusēm jāspēj sākt sarunu, kas ir grūtāk nekā nodot strīdu trešajai personai;
- ne vienmēr puses vēlēsies rast risinājumu.

Vairāk info par mediāciju:
http://www.mediacija.lv/index.php
http://likumi.lv/doc.php?id=266615

Pavērsiens lietā par pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam!

Pavērsiens lietā par pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam

Jēdziens “saistību izpildes vieta” vai “preču piegādes vieta” nav sinonīms jēdzienam “preču saņemšanas adrese. Preču piegādāšanas vieta ir tur, kur puses noteikušas, ka pārdevējam jānogādā prece, lai tādējādi izpildītu līguma nosacījumus.

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas lēmums lietā Nr. CA-2700-14/17

Pieteicējs iesniedza Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā (turpmāk - tiesa) pieteikumu pret uzņēmumu Eiropas maksājuma rīkojumam (turpmāk - pieteikums). Izskatot jautājumus, kuri skar pieteikuma pieņemšanu izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā jāpiemēro Padomes 2000.gada 22.decembra Regula (EK) Nr.44/2001 “Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās”, kura paredz, ka personu, kuras domicils ir kādā dalībvalstī, citā dalībvalstī var iesūdzēt lietās, kas attiecas uz līgumiem, attiecīgās saistības izpildes vietas tiesā. Tiesa nolēma nepieņemt  pieteikumu, norādot,  ka izpildes vieta ir piegādes vieta – Horvātija. Tātad pieteikums būtu jāiesniedz Horvātijas tiesā.

Par tiesas lēmumu pieteicējs iesniedza blakus sūdzību.

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija atcēla tiesa lēmumu, jo tiesa nebija ņēmusi vērā, ka pieteicējs piegādāja uzņēmumam preces saskaņā ar EXW Incoterms nosacījumiem, par ko puses bija iepriekš vienojušās. Tātad pieteicējam preces bija jānodod no rūpnīcas (nodošanas vietas nosaukums), norādītā vietā, kas sakrita ar pieteicēja rūpnīcas adresi.

 

Zvērināta advokāta Raita Tiltiņa birojs pateicas par sadarbību šajā lietā juristei Dr.iur. Baiba Rudevskai un Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojam.

Sazinies ar mums: info@legalsolutions.lv

Seko mums twitter: @legalbirojs

Zvani mums: +371 294 83439, +371 28781081

Seko mums twitter

seko mums arī twitter un uzzini jaunumus pirmais @legalbirojs

Esam sākuši darbu!

Savu darbību sācis zvērināta advokāta Raita Tiltiņa birojs.

Ikviens klients ir laipni gaidīts un aicināts sadarboties.